Vedtekter for Amcar Lillestrøm
Revidert, årsmøte 2020

 

1. Navn og Emblem
1.1 Klubbens navn er Amcar Lillestrøm, Home of The Midnight Cruisers.
1.2 Klubben ble stiftet 13. november 1988, da under navnet The Midnight Cruisers of Åkrene, Norway.
1.3 Emblemet er Amcars kjente logo med undertekst Home of The Midnight Cruisers.
1.4 Navn, emblem, nye og gamle logoer, medlemslister, nettside, klubb-avis, skal ikke brukes i reklame o.l. uten skriftlig godkjennelse fra styret. Dette gjelder og bruk for egen vinning.
1.5 Klubbmerker, jakker, og andre klubbeffekter skal kun kjøpes og brukes av medlemmer av Amcar Lillestrøm.2. Formål

2.1 Øke interessen for amerikanske kjøretøyer.
2.2 Skape et godt fellesskap og samarbeid innad i klubben, samt knytte sammen medlemmer i felles interesse.
2.3 Arrangere klubbaktiviteter tilpasset medlemmene og som bidrar til å øke interessen for hobbyen vår.

3. Medlemskap
Det er ikke noen grense for hvor mange medlemmer klubben kan ha.
3.1 Alle som har betalt medlemskontingent er aktive medlemmer. Ved manglende innbetaling opphører medlemskapet.
3.2 Klubben har 4 typer medlemskap. Enkeltmedlem, familiemedlem, støttemedlem og æresmedlem.
3.2.1 Enkeltmedlemskap er personlig medlemskap
3.2.2 Familiemedlemskap gjelder for husstanden med 1-2 voksne pluss barn under 18 år.
3.2.3 Støttemedlem er et passivt medlemskap for folk som ønsker å støtte
klubben. Medlemskapet gir ikke stemmerett på årsmøte og møter ellers. Medlem kan om ønskelig motta info på SMS/E-post som øvrige medlemmer. Medlemskapet gir adgang på møter og årsfest.
3.2.4 Æresmedlemskap. Æresmedlemmer kan foreslås av styrets medlemmer og velges av et enstemmig styre. Æresmedlemskap er livsvarig kostnadsfritt medlemskap. Æresmedlem har stemmerett på årsmøter og møter ellers. Æresmedlem kan om ønskelig motta info på SMS/E-post som øvrige medlemmer. Æresmedlem inviteres kostnadsfritt på årsfest.
3.3 Kontingentens størrelse fastsettes av styret.
3.4 Ingen medlemmer har noen spesiell rett til å låne av klubbens eiendom.
3.5 Ved misbruk av klubbens navn eller rykte kan styret velge å avslutte medlemmets medlemskap. Innbetalt årskontingent vil ikke bli refundert.

4. Økonomi

4.1 Klubben kan delta på Medlemsforum og relevante arrangementer hvert år. Presidenten + 1 fra styret eller utpekt av styret deltar, dette dekkes av klubben.

4.2 Presidenten skal ha en godtgjørelse på kr 7000 per år, utbetales i desember hvert år. Vedtatt på årsmøte 2009. Beløpet er til vurdering på hvert årsmøte.
4.3 Kassereren utbetaler andre utlegg til styre/medlemmer etter avtale og godkjenning av styret.

5. Styret
5.1 Styrets sammensetning Styrets sammensetning er: President Visepresident Sekretær Kasserer Styremedlem 1 Styremedlem 2 Styremedlem 3 Styremedlem 4 For at styret skal være beslutningsdyktig må mer enn 50% av styret være til stede.
5.2 Styrets valgperiode Hver valgperiode er på 2 år. På partallsår velges President, kasserer, styremedlem 1 og styremedlem 4. På oddetallsår er visepresident, sekretær, styremedlem 2 og styremedlem 3 på valg.
5.3 Styrets funksjoner og oppgaver Styret har ansvar for den daglige driften av Amcar Lillestrøm. Styrets avgjørelser er kollektive. Presidenten: Er klubbens leder. Presidenten innkaller til styremøte ved behov eller når minst 3 styremedlemmer ønsker det. Presidenten leder styremøtene. Visepresident: Er presidentens stedfortreder og overtar dennes oppgaver ved fravær. Hvis presidenten fratrer i løpende valgperiode overtar visepresident som klubbens øverste leder frem til neste årsmøte. Sekretær: Fører møteprotokoll og behandler klubbens korrespondanse.
Kasserer: Fører klubbens regnskap og har orden på klubbens økonomi. Tar hånd om alle bilag til regnskapet. Regnskapsåret går fra 01.01. til 31.12. Kasserer er ansvarlig for medlemslisten.
Styremedlemmer: Kan pålegges spesialoppgaver av styret eller President. Styremedlemmer skal tre inn der det er behov.
5.4 Arbeids-grupper: For å lette styrets arbeide kan styret etablere arbeidsgrupper. Disse arbeids-gruppene jobber ut ifra mandat gitt av styret. Arbeidsgruppen rapporterer til styret og styret har det endelige ansvar.

6. Årsmøte.
6.1 Årsmøtet er klubbens høyeste organ.
6.2 Årsmøte med valg gjennomføres i februar hvert år.
6.3 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig.
6.4 Medlemmer som ønsker saker behandlet av årsmøte må sende inn sine forslag til styret senest fire uker før oppsatt møtedato. Årsmøtet behandler ikke saker som er mottatt etter fristen.
6.5 Styret sender ut innkalling til årsmøte senest en uke før oppsatt møtedato, vedlagt saksliste og underbilag.
6.6 Ordinære saker vedtas med simpelt flertall av opptelte stemmer. Et medlem
kan gi fullmakt til stedfortreder ved fravær.. Ved avstemninger har styremedlemmer stemmerett på lik linje med medlemmer ellers. Ved stemmelikhet teller presidentens stemme som to.
6.7 Vedtak om avvikling av klubben må skje med to tredjedels flertall av stemmeberettigede medlemmer.
6.8 Vedtak fattet av årsmøte er endelig og kan ikke ankes.
6.9 Valg
Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de postene som er på valg.
6.9.1 Man kan kun stille på valg til en post.
6.9.2 Hvert valg/post behandles og stemmes over for seg.
6.9.3 Valg skal kun skje med stemmesedler.
6.9.4 Valgkomiteen har ansvar for opptelling av stemmer.
6.10 Valgkomite
6.10.1 Valgkomiteen velges på årsmøte for 2 år. Hvis man ikke får valgt inn kandidater til valgkomite på årsmøte, skal styret finne kandidater så raskt som mulig etter årsmøte.                                                   

6.10.2 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til de postene som er på valg. Det forutsettes at alle som blir innstilt har blitt forespurt av valgkomiteen og gitt sitt samtykke.
6.10.3 Valgkomiteen sender sin innstilling til styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

7. Avvikling av Amcar Lillestrøm, Home of the Midnight Cruisers
Ved avvikling vil eiendeler bli solgt og oppspart formue bli gitt til Ahus barneavdelingen som en gave.